PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Każdy Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r, o prawach konsumenta, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Celem realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży należy w wyżej wskazanym terminie przesłać Sprzedawcy tj. Ilonie Chojnowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą GAJA-NOVA oświadczenie o odstąpieniu od umowy przesyłając je:

  1. w formie papierowej na adres 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 89,

  2. w formie elektronicznej na adres email kontakt@gaja-nova.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu przez Konsumenta od zawartej umowy sprzedaży. Dla ułatwienia, Sprzedający udostępnia wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Skorzystanie ze wzoru nie jest niezbędne do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem, w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, o której mowa w art. 38 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą,

  2. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu przekazania Sprzedawcy informacji o odstąpieniu od umowy, następuje zwrot wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wyboru innego sposobu dostarczenia rzeczy, niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia Towaru dostępny w Sklepie.

  3. zwrotu płatności, o których mowa powyżej, Sprzedawca dokonuje w taki sam sposób, w jaki Konsument dokonał płatności za zakupiony Towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny zaproponowany przez Sprzedającego sposób, niewiążący się dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

  4. Konsument zwraca towar, w terminie 14 dni od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres siedziby Sprzedającego,

  5. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do oceny jej charakteru, cech i funkcjonalności, o których zapewniał Producent lub Sprzedawca.

Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj.: koszty jego właściwego zapakowania oraz koszty dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy w ramach odstąpienia.

Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy: 
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy