REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.gaja-nova.pl

Właścicielem sklepu internetowego jest Ilona Chojnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GAJA-NOVA z siedzibą w 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 89, NIP: 749 159 54 36, REGON: 004 519 408, telefon kontaktowy: 501 087 073, poczta elektroniczna: kontakt@gaja-nova.pl.

Regulamin sklepu internetowego określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem, w szczególności w zakresie praw i obowiązków stron umowy, trybu postepowania reklamacyjnego oraz prawa odstąpienia od umowy. Zawarcie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, umowy sprzedaży czy wyrażenie zgody na otrzymywanie oferty handlowej za pośrednictwem strony sklepu internetowego jest dobrowolne.

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
 4. Umowa sprzedaży
 5. Realizacja zamówień i dostawa
 6. Metody płatności
 7. Prawo odstąpienia
 8. Reklamacje
 9. Rękojmia
 10. Odpowiedzialność
 11. Polityka prywatności
 12. Pliki „Cookies”
 13. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
 14. Postanowienia końcowe

I. Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.gaja-nova.pl.

 2. Sprzedawca Ilona Chojnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GAJA-NOVA z siedzibą w 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 89, NIP: 749 159 54 36, REGON: 004 519 408.

 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą,

 4. Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, za zgoda i na rzecz Klienta.

 6. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Umowa sprzedaży – umowa zawarta między Klientem, a Sprzedawcą, w zakresie sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem strony Sklepu internetowego.

 8. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient kupuje na podstawie umowy sprzedaży, za pośrednictwem Sklepu internetowego od Sprzedawcy.

 9. Formularz zamówienia – usługa świadczona drogą elektroniczną, formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru, poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia wyrażającego wolę zawarcia umowy sprzedaży.

 10. Newsletter – usługa, w zakresie przesyłania bezpłatnej oferty handlowej Klientom Sklepu internetowego za ich wyraźną zgoda, świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

 11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klientów, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisów Kodeksu Cywilnego, jak również postanowień niniejszego Regulaminu, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

 2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.

 3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 4. W celu bezpośrednio związanym z prawidłową realizacją usługi lub umowy sprzedaży, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych w trakcie składania zamówienia, za pośrednictwem dostępnego na stornie Sklepu internetowego Formularza zamówienia, danych zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. XI (Polityka prywatności) niniejszego Regulaminu.

 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

 6. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:

 1. nowe i bezpieczne,

 2. wolne od wad fizyczny oraz prawnych,

 3. zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,

 4. wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

 1. Producent udziela gwarancji na produkty dostępne w Sklepie internetowym. Odpowiedzialność producenta nie wyłącza praw Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru. Klient ma prawo dochodzenia swoich roszczeń, zarówno z gwarancji producenta, jak i w drodze reklamacji od Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski.

 3. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

 4. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, jak również od ilości zamówionego Towaru. Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego.

III. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca za pośrednictwem funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną zawierając z Klientem umowę w zakresie wypełnienia formularza zamówienia oraz przesyłania Klientowi oferty handlowej.

 2. Umowa w zakresie wypełniania formularza zamówienia jest dobrowolna i bezpłatna, zawierana na czas określony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza. Konsument ma możliwość, w każdym czasie, zapoznania się z treścią umowy lub wprowadzenia ewentualnych zmian, przed jej ostateczną akceptacją.

 3. Umowa, o której mowa powyżej ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.

 4. Umowa w zakresie przesyłania Klientowi ofert handlowej jest dobrowolna i bezpłatna, zawierana na czas nieokreślony, w momencie wyrażenia przez Klienta zgody, podczas wypełniania formularza zamówienia, na otrzymywanie informacji dotyczących Towarów oraz promocji Sprzedawcy, przesyłanych drogą tradycyjna lub mailową.

 5. Umowa, o której mowa powyżej może zostać rozwiązana w każdym czasie, bez podania przyczyny, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy (załącznik do niniejszego Regulaminu) na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres jego poczty elektronicznej.

 6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem.

 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,

 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

 3. dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

IV. Umowa sprzedaży

 1. Celem dokonania zakupu – zawarcie umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru (dodaj do koszyka) z oferty Sprzedawcy dostępnej na stronie Sklepu internetowego, określając jego rodzaj oraz ilość, jak również sposób dostawy i formę płatności.

 2. Klient, w procesie wypełniania formularza zamówienia, podaje dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży tj.: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres siedziby firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres dostawy.

 3. Zamówienia w Sklepie internetowym Sprzedawca przyjmuje:

 1. za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu,

 2. telefonicznie, w godzinach pracy sklepu stacjonarnego

 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedającego.

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie.

 2. Z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa powyżej, przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

V. Realizacja zamówień i dostawa

  1. Sprzedawca realizuje zamówienia z zachowaniem najwyższej staranności oraz zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.

  2. Czas realizacji zamówienia jest indywidualnie określony dla każdego dostępnego w Sklepie internetowym Towaru. Realizacja następuje według kolejności wpływu zamówień, z zastrzeżeniem treści VI pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

  3. Na czas realizacji zamówienia składa się w szczególności kompletowanie, zapakowanie oraz ewentualne przygotowanie Towaru według wyboru Klienta, jak również wybrana metoda płatności oraz sposób dostawy Towaru.

  4. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego, realizowane jest niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.

  5. Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia w ustalony terminie, a następnie ustali z Klientem dalszy, dogodny dla niego, tryb postepowania.

  6. Zamówienia wydawane są w siedzibie Sprzedającego w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego wskazanych na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostawy Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wybranej firmy kurierskiej, w drodze dokonania indywidualnych ustaleń z Klientem.

  7. Wydany Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.

  8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępni na stronie Sklepu internetowego..

  9. W wiadomości potwierdzającej zamówienie Klient jest informowany o całkowitej wartości zamówienia, z uwzględnieniem wyceny Towaru przygotowanego na indywidualne zamówienie oraz kosztów wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Dodatkowo Klient jest informowany o wysokości ewentualnej zaliczki, którą należy wpłacić celem realizacji zamówienia na indywidualnie przygotowany Towar.

  10. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.

VI. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem:

 1. przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. na numer konta: 82 1050 1517 1000 0022 9352 5446,

 2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym Towaru w siedzibie Sprzedającego,

 3. za pobraniem.

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego.

 2. W przypadku dokonania zapłaty za pośrednictwem przelewu tradycyjnego, zamówienia zostaje przekazane do realizacji po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.

 3. Zamówienia odbierane osobiście w siedzibie Sprzedającego lub dostarczane za pobraniem realizowane są niezwłocznie po ich potwierdzeniu.

 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru fakturą VAT. Klient otrzymuje dowód zakupu wraz z Towarem.

VII. Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż dostawca.

 2. Celem realizacji uprawnienia, o którym mowa powyżej, Klient we wskazanym terminie przesyła na adres siedziby Sprzedawcy lub jego adres poczty elektronicznej jednoznaczne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dostępnego na stronie Sklepu w zakładce dotyczącej zwrotów.

 3. Skorzystanie ze wzoru oświadczenia nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.

 4. Klient, który przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie otrzyma drogą elektroniczną od Sprzedawcy potwierdzenie przyjęcia oświadczenia.

 5. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności tj. :

 1. cenę zamówionego Towaru (całkowitą cenę Towarów podlegających zwrotowi),

 2. koszty dostawy Towaru do Klienta (do wysokości najtańszego dostępnego w Sklepie sposobu dostawy).

 1. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 2. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

 3. Klient, po odstąpieniu od umowy, zobowiązany jest w terminie 14 dni kalendarzowych od złożenia oświadczenia, do zwrotu zakupionego Towaru Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej. Towar należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy.

 4. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj.: koszt jego dostarczenia do Sprzedawcy w wybrany przez Klienta sposób.

 5. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ust. 3, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. Reklamacja

 1. Reklamacja przysługuje Klientowi w razie nie wykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży (z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne).

 2. Reklamacja powinna zawierać:

 1. dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,

 2. oznaczenie przedmiotu reklamacji,

 3. okres czasu, którego reklamacja dotyczy,

 4. okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

 1. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem ustawowo przewidzianych terminów. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetwoego w zakładce dotyczącej zwrotów.

 3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Sprzedawca rozpatruje reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przesyła Konsumentowi w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.

IX. Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w przypadku gdy rzecz:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne, w przypadku gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.

 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmia za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.

 3. W razie wymiany towaru termin, o którym mowa powyżej biegnie od nowa.

 1. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji z tytułu rękojmi ma prawo żądać:

 1. wymiany towaru na nowy,

 2. naprawy wadliwego towaru,

 3. obniżenia ceny,

 4. o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.

 1. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy Towaru, tylko jeśli byłoby to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować inny sposób spełnienia roszczenia.

 2. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogłyby wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.

 1. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą Klienta, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego.

 2. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie reklamacyjne z tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.

 4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku gdy Klienta wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.

 5. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

X. Odpowiedzialność

 1. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

 2. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.

 3. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.

XI. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Ilona Chojnowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GAJA-NOVA z siedzibą w 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 89, NIP: 749 159 54 36, REGON: 004 519 408, telefon kontaktowy: 501 087 073, poczta elektroniczna: kontakt@gaja-nova.pl.

 2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).

 3. Zbiory danych osób korzystających ze Strony internetowej zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane zawarte w zgłoszeniu są zawsze aktualne i każdorazowo podlegają natychmiastowej aktualizacji, nie później niż w terminie 30 dni od daty zmiany środków ochrony danych osobowych. Zbiory posiadają wyczerpujący opis sposobów ochrony zastosowanych przez Administratora.

 4. Klient ma prawo zwrócić się do Administratora celem uzyskania wyczerpujących informacji, w jaki sposób wykorzystywane są jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.

 5. Administrator stosuje wszystkie wskazane we wniosku GIODO środki techniczne takie jak: środki ochrony fizycznej danych osobowych, środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej, środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych oraz środki organizacyjne zapewniające należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczają dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu, a także przypadkową lub celową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem takich danych.

 6. Sprzedawca Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Klienta może być również powierzony innym podmiotom za pomocą, których Klient dokonuje płatności za zakupy w Sklepie internetowym, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi Regulaminami oraz podmioty, które mają za zadanie dostawę Towaru do Klienta. Dostęp do danych osobowych Klienta jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni realizację ich usług tak, aby Klient mógł zakupić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

 7. Sprzedawca podejmuje wszelkie działania, niezbędne do zachowania prywatności oraz poufności danych osobowych Klientów Sklepu internetowego oraz korzysta z danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim użytkownik powierzył dane Administratorowi.

 8. Klient ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag.

 9. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj.:

 1. w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

 2. w celu zawarcia umowy sprzedaży,

 3. w celu wystawienia faktury VAT,

 4. realizacji usługi Newsletter,

 1. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, nazwę i siedzibę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres dostawy.

XII. Polityka „Cookies

 1. Sprzedający zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Strony internetowej przez Klienta lub Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

 2. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego parametrów, co wiązałoby się z ponowną koniecznością wyboru Towarów.

 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

 4. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego, do czego Klient jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego.

 5. Klient, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient.

 6. Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.

XIII. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 2. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

 3. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. z uwagi na zmianę przepisów obowiązującego prawa. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji Regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego.

 3. Postanowienia nowego Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływają na prawa nabyte przez Klienta na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.

 4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

 5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nieuzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2017 r.

  Regulamin można pobrać pod tym adresem: Regulamin_gaja-nova